Prihláška a cenník

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Trvanie štandardného kurzu je  október 2023 až jún 2024
V čase školských prázdnin a štátnych sviatkov kurzy neprebiehajú

Rozdelenie školského roka:

 • 1.trimester - október-december   (02.10.2023 - 15.12.2023)

 • 2.trimester - január-marec           (08.01.2024 - 31.03. 2024)

 • 3.trimester - apríl-jún                   (01.04.2024 - 16.06. 2024)

Možnosti úhrady kurzovného:

 • A.plná výška kurzovného

 • B.v splátkach za každý trimester osobitne

CENNÍK
  KURZ 1xtýždenne 60 min. KURZ 2xtýždenne 60 min. KURZ 1xtýždenne 90 min.
1.trimester 180 €  300 € 240€
2.trimester 180 €  300 € 240€
3.trimester 180 € 300€ 240€

Prihláška s VOP

prihlaska
Ochrana osobných údajov

Otvoriť v novom okne

Jazyková škola LUKRA, so sídlom Pod lipami 2, 831 07 Bratislava, prevádzkovaná Mgr. Luciou Krátkou- LUKRA IČ: 32118066 (ďalej ako „Jazyková škola LUKRA“), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovanie osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • ●  identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, dátum narodenia študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu,
 • ●  kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • ●  informácie o alergiách na potraviny,
 • ●  fotografie alebo videozáznam študenta pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu),
 • ●  ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, číslo bankového účtu, platobné údaje aďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám môžete udeliť. Informácie o alergiách na potraviny systematicky nespracovávame a neukladáme, vzhľadom na to, že sa jedná o citlivé osobné údaje. Tieto informácie nám môžu byt iba dobrovoľne a slovne oznámené pre zaistenie ochrany zdravia študenta v rámci výučby.

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • ●  identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia
 • ●  kontaktné údaje: adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa,
 • ●  fotografia zamestnanca,
 • ●  údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosiahnuté vzdelanie, odborná prax a pod.),
 • ●  Ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, platobné údaje a ďalšie osobné údaje vyplývajúce zkonkrétnej zmluvy či zo zákona (iba pre zamestnancov a zmluvných pracovníkov).

Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich predovšetkým na:

 • ●  plnenie zmluvy a poskytovanie služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov),
 • ●  komunikáciu s Vami,
 • ●  informovanie o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem),
 • ●  splnenie právnych povinností,
 • ●  účtovné a daňové účely,
 • ●  vedenie zákazníckej evidencie,
 • ●  marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

Osobné údaje týkajúce sa zamestnancov, zmluvných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich najmä pre:

 • ●  plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
 • ●  umožnenie prístupu do informačných systému Jazykovej školy LUKRA
 • ●  nábor a výber zamestnanca.Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti poskytnuté tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať poskytnutie predmetných osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti zo spracovaním Vašich osobných údajov máte:

 • ●  právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument),
 • ●  právo na prístup k osobným údajom a poskytnutiu ďalších informácii súvisiacich s ich spracovaním zo strany Jazykovej školy LUKRA
 • ●  právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • ●  právo na vymazanie Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ (a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšiespracovanie; (b) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (c) ste oprávnene namietali voči ich spracovaniu; (d) boli spracované nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané podľa právnych predpisov,
 • ●  právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, pokiaľ (a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, pokiaľ neoveríme ich správnosť; (b) spracovanie je protizákonné; (c) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (d) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • ●  právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (a) pre účely priameho marketingu alebo (b) pre účely našich oprávnených záujmov,
 • ●  právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • ●  právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • ●  právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím a zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak máte otázky ohľadne spracovávania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu Jazykovej školy LUKRA pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: 0940 270 729, elektronicky na adrese alebo písomne na adresu Jazyková škola LUKRA, Pod lipami 2, 831 07 Bratislava